Uly maksatlar bilen energiýa saklamakdan başlaň

Uly maksatlar bilen energiýa saklamakdan başlaň

Gysgaça mazmun

GGII global diýip çaklaýarenergiýa saklaýjy batareýa2025-nji ýylda iberiş 416 GWt-a ýeter we ýakyn bäş ýylda ýyllyk ösüş depgini takmynan 72,8% bolar.

Uglerodyň ýokary göterilmegi we uglerodyň bitaraplygy üçin çäreleri we ýollary öwrenmekde, litiý batareýa senagaty, energiýanyň we transportyň kesişmesi hökmünde has möhüm rol oýnar.

 

Bir tarapdan, litiý batareýalarynyň bahasy ep-esli pese gaçdy, batareýanyň öndürijiligi yzygiderli gowulaşdy, önümçilik kuwwaty giňeldi we degişli syýasatlar biri-birinden durmuşa geçirilip, litiý batareýalary üçin ygtybarly ýol üpjün edildi. giriňenergiýa saklamakgiň gerimde bazar.

 

Uly göwrümli mahabat bilentok batareýalary, litiý batareýasynyň elektrokimiki bahasyenergiýa saklamakçalt pese gaçdy.Häzirki wagtda içerki bahaenergiýa saklaýjy öýjükler0.7 ýuana / Wh-a ýakyn we bahasylitiý batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamlarytakmynan 1,5 ýuana / Wh-a çenli aşakladyenergiýa saklamakykdysadyýet.Jynsy inflýasiýa nokady.

 

Senagat çaklamalaryna görä, başlangyç bahasyenergiýa saklamakulgamynyň doly bazara çykarylmagy üçin güýçli goldaw berip, 2025-nji ýyla çenli ulgamyň 0.84 ýuana / Wh-a çenli azalmagyna garaşylýar.

 

Beýleki tarapdan, inflýasiýa nokadylitiý batareýasynyň energiýa saklanyşybazar uglerodyň we uglerodyň bitaraplygynyň iň ýokary derejesine ýeter.Dünýä bazaryna islegenergiýa saklamakkuwwat öndürmek tarapynda, geçiriş we paýlaýyş tarapy, ulanyjy tarapy we esasy stansiýa ätiýaçlyk güýji partlady, litiý batareýa kompaniýalaryna girmek üçin oňat ösüş mümkinçiligi berdi.litiý batareýasynyň energiýa saklanyşybazary.

 

GGII global diýip çaklaýarenergiýa saklaýjy batareýa2025-nji ýylda iberiş 416 GWt-a ýeter we ýakyn bäş ýylda ýyllyk ösüş depgini takmynan 72,8% bolar.

 

 

Theenergiýa saklamaklitiý batareýa bazary çalt zolaga girýär

 

 

2021-nji ýyldan bäri globalenergiýa saklamaklitiý batareýa bazary partlaýjy ösüşi başdan geçirdi.Köp litiý batareýa kompaniýalary dolyenergiýa saklamaksargytlar we önümler ýetmezçilik edýär.

 

Daşary ýurtlardaöý energiýasyny saklamakbazary, Tesla, jemlenen kuwwatynyň bardygyny mälim etdiPowerwall öý energiýa saklaýyş ulgamydünýäde 250,000 birlikden geçdi we garaşylýarPowerwallsatuwlar geljekde ýylda takmynan 100,000 birlik derejesinde ösmegini dowam etdirer.

 

Şol bir wagtyň özünde, “Tesla” “Megapack” -a birnäçe sargyt gazandyenergiýa saklamaküpjün edýär, 2021-nji ýylda bütin dünýädeenergiýa saklaýyş ulgamlaryköp senagat üçin ýüzlerçe MWt çenlienergiýa saklaýyş taslamalary.

 

Soňky bir ýylda Tesla 4GWt-dan gowrak ammar ýerleşdirdi (Powerwall, Powerpacks we Megapacks-i goşmak bilen).

 

Global islegiň partlamagylitiý batareýasynyň energiýa saklanyşyŞeýle hem, bazar Hytaýyň batareýa kompaniýalarynyň birnäçesine bu ugurda güýçli bäsdeşlik ukybyny üpjün etdi.

 

Häzirki wagtda CATL, AVIC Lityum, BYD, Ruipu Energy, Lishen Battery, Guoxuan Hi-Tech, Yiwei Lithium Energy, Penghui Energy, Haiji New Energy, Anchi Technology, Haihong Technology we beýleki batareýa kompaniýalary ýaly batareýa kompaniýalary agramyny artdyrýarlar.Energiýa saklaýyş pudagy.

 

Toruň üstünde, CATL we Yiwei Lithium, GWh derejeli sargytlary yzygiderli gazandylarenergiýa saklaýan batareýalarAmerikanyň energiýa saklaýyş ulgamynyň integratory Powin Energy-den.Mundan başga-da, CATL “Tesla Megapack” -a hem girdienergiýa saklaýjy batareýatäze ösüşi açmagyna garaşylýan üpjünçilik zynjyry.synp.

 

Ulanyjy tarapynda, hytaý kompaniýalary ilkinji 5-ligiň ikisini eýeleýärenergiýa saklaýyş ulgamydünýädäki üpjün edijiler, Paine Energy, Ruipu Energy we Penghui Energy ýaly batareýa kompaniýalary doly önümçilik kuwwatyna we doly satuwyna eýe.Käbir sargytlaryň indiki ýylyň ahyryna meýilleşdirilmegine garaşylýar.

 

Esasy stansiýanyň ätiýaçlyk güýjünde, Zhongtian Technology, Shuangdeng Co., Ltd., Haistar, Narada Power, Topbond Co., Ltd., Yiwei Lithium Energy, Linkage Tianyi we beýleki batareýa kompaniýalary ýaly köp batareýa kompaniýalary köp gezek teklip aldylar, içerki esasy stansiýa ätiýaçlyk güýji LFP batareýa meýdanyna öwrülýär.“Uly jaý” bäsleşiginde ýeňiji boldy.

 

Bularyň köpüsini bellemelidirisöý energiýa saklaýyş ulgamyEuropeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa ýaly ösen sebitlerde üpjün edijiler ýerli kompaniýalardyr we batareýalary goldamak boýunça LG Energy, Panasonic we Samsung SDI-iň üçünji batareýalary öňdebaryjydyr.

 

Şeýle-de bolsa, Hytaýyň batareýa kompaniýalary üçin LFP öýjükleri ýörite döredildienergiýa saklamakhowpsuzlygyny has-da gowulandyrmak üçin bazarenergiýa saklaýyş ulgamlaryuzak ömre, ýokary howpsuzlyga we arzan bahaly talaplara jogap hökmündeenergiýa saklaýan batareýalar.

 

Ösýän zerurlyklary hasam kanagatlandyrmak üçinenergiýa saklamakbazary we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyryň, ýokarda ady agzalan batareýa kompaniýalary hem önümçilik kuwwatyny işjeň ýagdaýda giňeldýärlerenergiýa saklaýan batareýalar.Hemme taraplaýyn düzülişi amala aşyrmak üçin beýleki meýdanlar, “Nuggets trillion”energiýa saklamakbazary.

 

 

Howpsuzlyk öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin gyssagly zerurlyk barenergiýa saklaýan litiý batareýalary

 

 

Bazara bolan islegenergiýa saklaýan litiý batareýalaryösmegini dowam etdirýärenergiýa saklaýyş ulgamyýangyn hadysalary kölege saldylitiý batareýasynyň energiýa saklanyşysenagaty we litiý batareýa kompaniýalary üçin howpsuzlyk duýduryşy ýaňlandy.

 

Maglumatlar 2017-nji ýyldan bäri 30-dan gowrakdygyny görkezýärenergiýa saklaýyş ulgamyGünorta Koreýada LG Energy we Samsung SDI bilen baglanyşykly ýangyn hadysalary bolup geçdi, bularyň hemmesi üç taraplaýyn batareýa.

 

Olaryň arasynda 20-den gowrak ýangyn hadysasy boldyenergiýa saklaýyş ulgamy“LG Energy” -iň öýjüklerinde ýylylyk we ýangyn howpy sebäpli bütin dünýäde.

 

Geçen ýylyň iýul aýynda 300MW / 450MWh Wiktoriýaenergiýa stansiýasysynag döwründe Awstraliýada ýangyn boldy.Theenergiýa saklaýyş taslamasybilen jemi 210 Tesla Megapacks ulandyenergiýa saklamakkuwwaty 450MWh, şeýle hem üç taraplaýyn batareýalar bilen enjamlaşdyryldy.

 

Diňe ýangyn howpy abanýan üçünji batareýa däl.

 

Geçen ýylyň aprel aýynda Pekin Dahongmenenergiýa stansiýasypartlady.Awariýanyň sebäbi ulgamda ulanylýan LFP batareýasynyň içerki gysga utgaşmasy bolup, batareýanyň termiki taýdan işlemegine we ýangynyň döremegine sebäp boldy.

 

Aboveokarda agzalan ýangyn heläkçiligienergiýa saklaýyş ulgamybäsleşigine gatnaşýan köp sanly kompaniýanyň bardygyny görkezýärenergiýa saklaýan litiý batareýasybazar, ýöne önümiň hili deň däl we howpsuzlygyň öndürijiligienergiýa saklaýjy batareýahasam kämilleşdirmeli.

 

Bu nukdaýnazardan litiý batareýa kärhanalary çig mal ulgamy, önümçilik prosesi, ulgam gurluşy we ş.m. nukdaýnazaryndan optimizirlemeli we täzelenmeli we olaryň howpsuzlygyny hasam ýokarlandyrmaly.litiý batareýasytäze materiallary hödürlemek we täze amallary kabul etmek we kärhanalaryň hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak arkaly önümler.

4

 


Iş wagty: 22-2022-nji fewral