Powerewropanyň elektrik batareýa senagatynyň kartasynyň giňelmegi

Powerewropanyň elektrik batareýa senagatynyň kartasynyň giňelmegi

Gysgaça mazmun

Öz-özüne ýeterlik bolmak üçintok batareýalaryimportyna baglylykdan dynmalylitiý batareýalaryAziýada, theB Europeanewropanyň goldaw kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ummasyz serişde berýärtok batareýasyönümçilik zynjyry.

Recentlyakynda, “Eurocell” atly Iňlis-Günorta Koreýa bilelikdäki kärhanasy, takmynan 715 million ýewro (takmynan 5,14 milliard ýuana) maýa goýum bilen Günbatar Europeewropada super batareýa zawody gurmak meýilnamasyny yglan etdi we zawodyň salgysy entek kesgitlenmedi.

 

Taslama iki tapgyrda gurlar.2023-nji ýylda batareýanyň önümçiligine has ir başlar we 2025-nji ýyla çenli ýylda 40 milliondan gowrak batareýa öndürýän zawod gurlar.

 

“Eurocell” -iň Günorta Koreýada 2018-nji ýylda döredilendigi habar berilýär. Batareýa önümlerinde batareýa önümleriniň ajaýyp zarýad beriş ukybyna eýe bolmagy üçin, nikel-marganes polo positiveitel elektrod + litiý titanat negatiw elektrod ulgamy ulanylýar.

 

“Eurocell” ony ulanmagy meýilleşdirýärbatareýastasionar önümlerenergiýa saklaýyş ulgamlaryönümçiligini hem göz öňünde tutýartok batareýalaryelektrik ulaglary üçin.

 

“Eurocell” -iň batareýa önümleri has amatly bolsa-daenergiýa saklamak, döredilmegi theewropalylaryň ösmeginiň mikrokosmosydyrtok batareýasysenagaty.

 

Öz-özüne ýeterlik bolmak üçintok batareýalarywe Aziýada litiý batareýalarynyň importyna garaşlylykdan dynmak üçin theB theewropanyň goldaw kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ummasyz serişde berýär.tok batareýasyönümçilik zynjyry.

 

Commissionewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Maros Sefkowiç theewropa batareýa konferensiýasynda şeýle diýdi: 2025-nji ýyla çenli EUB Europeanewropanyň awtoulag senagatynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýeterlik batareýa öndürip biler we hatda import edilýän batareýalara bil baglamazdan eksport kuwwatymyzy artdyrar.

 

Amatly syýasat goldawy we bazaryň islegi, içerki sanytok batareýasyEuropeewropadaky kompaniýalar çalt ösdi.

 

Şu wagta çenli köp ýerlibatareýa kompaniýalarySwedenewropada, şol sanda Şwesiýanyň “Northvolt”, Fransiýanyň “Verkor”, Fransiýanyň “ACC”, Slowakiýanyň “InoBat Auto”, Angliýanyň “Britishvolt”, Norwegiýanyň “Freýr”, Norwegiýanyň “Morrow”, Italiýanyň “Italvolt”, Serbiýanyň “ElevenEs” we ş.m. ýaly dünýä inip, uly batareýa öndürmek meýilnamalaryny yglan etdiler.Has ýerli bolmagyna garaşylýarbatareýa kompaniýalaryhas soňky döwürde dünýä iner.

 

EUewropa Bileleşiginiň Transport we daşky gurşaw (T&E) jemgyýetçilik guramasy tarapyndan geçen iýun aýynda ýaýradylan hasabatda Europeewropada bar bolan taslamalarda gurlan ýa-da gurulýan zawodlaryň umumy sanynyň 38 GWt sagatda öndüriljekdigi we bahasynyň 40 milliarddan gowrakdygy görkezildi. ýewro (takmynan 309,1 milliard ýuana).

 

Mundan başga-da, “Volkswagen”, “Daimler”, “Renault”, “Volvo”, “Porsche”, “Stellantis” we başga-da köp Europeanewropaly OEM ýerli ýewropalylar bilen hyzmatdaşlyga ýetdi.batareýa kompaniýalaryöz akkumulýator öýjüklerini tapmak üçin paýnamalar ýa-da bilelikdäki kärhanalar arkaly.Hyzmatdaşlar we ýerli batareýa üpjünçiliginiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin käbir önümçilik kuwwatyny gulpladylar.

 

Europeanewropaly OEM-leriň elektrikleşmeginiň çaltlaşmagy we ýüze çykmagy bilen çaklamak mümkinenergiýa saklamakbazar, Europeanewropalitiý batareýasysenagat zynjyry hasam giňeler we öser.

88A


Iş wagty: 22-2022-nji fewral