“PLMEN” gyzgyn satuw kemping syýahat ykjam UPS gyssagly 220v 200W çalt zarýad berýän gün energiýasy banky

Gysga düşündiriş:

Goragy ýokarlandyrmak:
Önümiň ahyrky howpsuzlygyny gazanmak üçin önüm dizaýnynda köp kanally goragy goşduk:

1. Batareýa paketiniň oňyn we otrisatel gysga utgaşmasy;

2. Dört gorag (inwertor tagtasy, DC tagtasy, programma üpjünçiligi, batareýany goramak tagtasy) gözegçilikden çykanda we iň soňky sigorta goragy bar bolsa, bäş sany howpsuzlyk goragy;

3. Inwertor tagtasynda we DC çykyş tagtasynda goşa batareýany goramak;

4. DC çykyş portundaky ýalňyş gorag;

5.BMS batareýasyny dolandyrmak ulgamy deňagramly zarýad bermäge mümkinçilik berýär we 3 setir öýjükleriň deňagramsyz zarýady güýçlenmegine, batareýanyň ömrüni gowulaşdyrmagyna we howpsuzlyk hadysalarynyň öňüni alsa, her toparyň zarýad toguny ortaça hasaplaýar.

Programmalar:

Öý / Ofis / Fermer / Syýahatçylyk / Kemping / Balyk tutmak / Guşlara syn etmek / Medisina / Halas ediş / Daşarda surata düşmek höwesjeňleri / Çekilen ýerler / Pilotsyz howa ulagy söýýänler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

PLMEN gyzgyn satuwkemping syýahat göçme UPSgyssagly 220v 200W çalt zarýad bermekgün energiýasy banky 

 

Görnüşi 3.7V 54600mAh 300w göçme UPS
Model G380
Batareýanyň kuwwaty 3.7v 54600mah 288wh
Iň ýokary güýç 200w pik 250w
Giriş zarýady CC / CV 15V 2A
AC çykyşy 100v ~ 110v ýa-da 220v ~ 240v 50Hz / 60Hz
UPS çykyşy 5V2.1A
Çalt zarýad 5V / 3.0A ýa-da 9V / 2A
DC çykyşy 9v ~ 12v 15A Maks.
Gün zarýadynyň girizilmegi 13v ~ 20v 3A Maks.
Ölçegi 105 * 105 * 210mm
Paket öz içine alýar Zarýad beriji
NW & GW 2,5 kg we 3kg
Reňkler Sliver / Gara

Goragy ýokarlandyrmak:

 

Önümiň ahyrky howpsuzlygyny gazanmak üçin önüm dizaýnynda köp kanally goragy goşduk:

1. Batareýa paketiniň oňyn we otrisatel gysga utgaşmasy;

 

2. Dört gorag (inwertor tagtasy, DC tagtasy, programma üpjünçiligi, batareýany goramak tagtasy) gözegçilikden çykanda we iň soňky sigorta goragy bar bolsa, bäş sany howpsuzlyk goragy;

 

3. Inwertor tagtasynda we DC çykyş tagtasynda goşa batareýany goramak;

 

4. DC çykyş portundaky ýalňyş gorag;

 

5.BMS batareýasyny dolandyrmak ulgamy deňagramly zarýad bermäge mümkinçilik berýär we 3 setir öýjükleriň deňagramsyz zarýady güýçlenmegine, batareýanyň ömrüni gowulaşdyrmagyna we howpsuzlyk hadysalarynyň öňüni alsa, her toparyň zarýad toguny ortaça hasaplaýar.

Programmalar:

 

Öý / Ofis / Fermer / Syýahatçylyk / Kemping / Balyk tutmak / Guşlara syn etmek / Medisina / Halas ediş / Daşarda surata düşmek höwesjeňleri / Çekilen ýerler / Pilotsyz howa ulagy söýýänler we ş.m.

 

 处理7 处理8

Şençzhenen polimer batareýa kärhanasy (PLM)2014-nji ýylyň fewral aýynda döredildi, gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Ösüş, önümçilik, satuw we gorag hyzmaty Li-polimer, litiý batareýa öýjükleri we Lityum batareýa paketi Power Tool, RFID, Robot, Medisina enjamlary we ş.m.PLM-iň 600-den gowrak işgäri bar we bir meýdany öz içine alýar 30,000 inedördül metr. Güýçli Ylmy-barlag topary, ösen enjamlar, berk hil dolandyryş ulgamy we bu ýerde gowy taýýarlanan işçiler bilen, her önümiň ösmegi, öndürilmegi, satuwy we hyzmatynyň barşynda gowy gözegçilikde saklanmagyny üpjün edip bileris. , PLM Elektrik önümleri pudagynda ýokary abraý we meşhurlyk gazandy.

our company.jpgfactory workshop.jpgfactory workshop.jpg1.jpg2.jpg3.jpg

Gaplamak
1).Karton ýa-da Kagyz haltalary üçin ýöriteleşdirilen daşarky gaplama eksport edýän iň oňat hilli 5 gatly;
2).Kartonyň ölçegi: Hususylaşdyrylan ýa-da hakyky agramyna we göwrümine esaslanýar. Ibermek
1).“Express” (4-7 iş güni) arkaly, az mukdarda amatly ekspress ýa-da ykdysady ýük daşama bar.
2).Deňiz kenarynda (15-30 gün) yzygiderli köpçülikleýin önümçilik üçin amatly.
Sorag-jogap

1-nji sorag: MOQ näme?

A1: Sargyt ýagdaýyna esaslanýan islendik mukdarda hoş geldiňiz, takyklary (biziň PLM markamyz we Customize markamyz).

 

2-nji sorag: UPS üçin kepillik ömrüňiz näme?

A2: Önümçilik senesinden 1 ýyl soň.

 

3-nji sorag: Iberilende UPS kuwwatynyň haýsy göterimi?

A3: Adatça 50% ýa-da ondanam köp, sebäbi ugradylanda howpsuz bolar.

 

4-nji sorag: UPS-i näçe wagtlap saklap bilerin?

A4: ÜPS-i her 3 aýdan bir gezek boşatmagy we zarýad bermegi maslahat berýäris, bu UPS-iň doly güýjüni we oňat işlemegini üpjün edip biler.

 

5-nji sorag: Haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

A5: Müşderileriň talaplaryna laýyklykda CE, SGS (RoHs) we ş.m.

 

6-njy sorag: UPS önümini biziň ýurdumyza iberip bilersiňizmi?

A6: Hawa, howa we deňiz iberişleri üçin, howa ýollary we Okean kompaniýasyna iberilende görkezmek üçin MSDS resminamamyz bar.

 

7-nji sorag: ippingüklemegiň ýoly näme?

A7: Ajaýyp UPS / DHL / FEDEX / TNT hyzmaty bolan iberiji hyzmatdaşymyzyň üsti bilen nusga we kiçi sargyt iberilmegini maslahat berýäris.Deňiz bilen iberilmegi üçin uly sargyt.

 

8-nji sorag: esasy wagtyňyz näçe?

A8: nusgalar üçin 3-7 iş güni, sargyt öndürmek üçin 10-20 iş güni.

 

9-njy sorag: Nädip töläp bilerin?

A9: Paypal, Western Union, T / T tarapyndan töläp bilersiňiz.

Duýduryş

* ÜPS-i suwa batyrmaň.

* Täze UPS ulanylan UPS bilen garyşdyrmaň.
* ÜPS-i metal zatlar bilen garyşdyrmaň.
* (+) We (-) tersine UPS goýmaň.
* Efest UPS-i kemçilikli E-cig modlary bilen ulanmaň.
* Sökmäň, otda, yssyda ýa-da gysga utgaşdyryň.
* ÜP-ni zarýad berijä ýa-da nädogry terminal birikdirilen enjamlara salmaň.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň