“PLMEN” lomaý göçme 300W “Smart Solar Ups” paneli Lityum Ion batareýasy bilen elektrik saklaýjy generator

Gysga düşündiriş:

Goragy ýokarlandyrmak:
Önümiň ahyrky howpsuzlygyny gazanmak üçin önüm dizaýnynda köp kanally goragy goşduk:

1. Batareýa paketiniň oňyn we otrisatel gysga utgaşmasy;

2. Dört gorag (inwertor tagtasy, DC tagtasy, programma üpjünçiligi, batareýany goramak tagtasy) gözegçilikden çykanda we iň soňky sigorta goragy bar bolsa, bäş sany howpsuzlyk goragy;

3. Inwertor tagtasynda we DC çykyş tagtasynda goşa batareýany goramak;

4. DC çykyş portundaky ýalňyş gorag;

5.BMS batareýasyny dolandyrmak ulgamy deňagramly zarýad bermäge mümkinçilik berýär we 3 setir öýjükleriň deňagramsyz zarýady güýçlenmegine, batareýanyň ömrüni gowulaşdyrmagyna we howpsuzlyk hadysalarynyň öňüni alsa, her toparyň zarýad toguny ortaça hasaplaýar.

Programmalar:

Öý / Ofis / Fermer / Syýahatçylyk / Kemping / Balyk tutmak / Guşlara syn etmek / Medisina / Halas ediş / Daşarda surata düşmek höwesjeňleri / Çekilen ýerler / Pilotsyz howa ulagy söýýänler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

“PLMEN” lomaý göçme 300W akyllyGün energiýasy paneliLityum Ion batareýasy bilen generator

 

Görnüşi 3.7V 78000mAh 300w göçme UPS
Model G301
Batareýanyň kuwwaty 3.7v 78000mah 288wh
Iň ýokary güýç 300w pik 500w
Giriş zarýady CC / CV 19V 3A
AC çykyşy 100v ~ 110v ýa-da 220v ~ 240v 50Hz / 60Hz
UPS çykyşy 5V3.1A
Çalt zarýad 5V / 3.0A ýa-da 9V / 2A
DC çykyşy 12v ~ 16.8v 10A Maks.
Gün zarýadynyň girizilmegi 15v ~ 25v 3A Maks.
Ölçegi 280 * 170 * 280mm
Paket öz içine alýar Zarýad beriji
NW & GW 3.2kg we 4,7kg
Reňkler Greenaşyl / mämişi

Goragy ýokarlandyrmak:

 

Önümiň ahyrky howpsuzlygyny gazanmak üçin önüm dizaýnynda köp kanally goragy goşduk:

1. Batareýa paketiniň oňyn we otrisatel gysga utgaşmasy;

 

2. Dört gorag (inwertor tagtasy, DC tagtasy, programma üpjünçiligi, batareýany goramak tagtasy) gözegçilikden çykanda we iň soňky sigorta goragy bar bolsa, bäş sany howpsuzlyk goragy;

 

3. Inwertor tagtasynda we DC çykyş tagtasynda goşa batareýany goramak;

 

4. DC çykyş portundaky ýalňyş gorag;

 

5.BMS batareýasyny dolandyrmak ulgamy deňagramly zarýad bermäge mümkinçilik berýär we 3 setir öýjükleriň deňagramsyz zarýady güýçlenmegine, batareýanyň ömrüni gowulaşdyrmagyna we howpsuzlyk hadysalarynyň öňüni alsa, her toparyň zarýad toguny ortaça hasaplaýar.

Programmalar:

 

Öý / Ofis / Fermer / Syýahatçylyk / Kemping / Balyk tutmak / Guşlara syn etmek / Medisina / Halas ediş / Daşarda surata düşmek höwesjeňleri / Çekilen ýerler / Pilotsyz howa ulagy söýýänler we ş.m.

 

 

处理5 处理6Şençzhenen polimer batareýa kärhanasy (PLM)2014-nji ýylyň fewral aýynda döredildi, gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Ösüş, önümçilik, satuw we gorag hyzmaty Li-polimer, litiý batareýa öýjükleri we Lityum batareýa paketi Power Tool, RFID, Robot, Medisina enjamlary we ş.m.PLM-iň 600-den gowrak işgäri bar we bir meýdany öz içine alýar 30,000 inedördül metr. Güýçli Ylmy-barlag topary, ösen enjamlar, berk hil dolandyryş ulgamy we bu ýerde gowy taýýarlanan işçiler bilen, her önümiň ösmegi, öndürilmegi, satuwy we hyzmatynyň barşynda gowy gözegçilikde saklanmagyny üpjün edip bileris. , PLM Elektrik önümleri pudagynda ýokary abraý we meşhurlyk gazandy.

our company.jpgfactory workshop.jpgfactory workshop.jpg1.jpg2.jpg3.jpg

Gaplamak
1).Karton ýa-da Kagyz haltalary üçin ýöriteleşdirilen daşarky gaplama eksport edýän iň oňat hilli 5 gatly;
2).Kartonyň ölçegi: Hususylaşdyrylan ýa-da hakyky agramyna we göwrümine esaslanýar. Ibermek
1).“Express” (4-7 iş güni) arkaly, az mukdarda amatly ekspress ýa-da ykdysady ýük daşama bar.
2).Deňiz kenarynda (15-30 gün) yzygiderli köpçülikleýin önümçilik üçin amatly.
Sorag-jogap

1-nji sorag: MOQ näme?

A1: Sargyt ýagdaýyna esaslanýan islendik mukdarda hoş geldiňiz, takyklary (biziň PLM markamyz we Customize markamyz).

 

2-nji sorag: UPS üçin kepillik ömrüňiz näme?

A2: Önümçilik senesinden 1 ýyl soň.

 

3-nji sorag: Iberilende UPS kuwwatynyň haýsy göterimi?

A3: Adatça 50% ýa-da ondanam köp, sebäbi ugradylanda howpsuz bolar.

 

4-nji sorag: UPS-i näçe wagtlap saklap bilerin?

A4: ÜPS-i her 3 aýdan bir gezek boşatmagy we zarýad bermegi maslahat berýäris, bu UPS-iň doly güýjüni we oňat işlemegini üpjün edip biler.

 

5-nji sorag: Haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

A5: Müşderileriň talaplaryna laýyklykda CE, SGS (RoHs) we ş.m.

 

6-njy sorag: UPS önümini biziň ýurdumyza iberip bilersiňizmi?

A6: Hawa, howa we deňiz iberişleri üçin, howa ýollary we Okean kompaniýasyna iberilende görkezmek üçin MSDS resminamamyz bar.

 

7-nji sorag: ippingüklemegiň ýoly näme?

A7: Ajaýyp UPS / DHL / FEDEX / TNT hyzmaty bolan iberiji hyzmatdaşymyzyň üsti bilen nusga we kiçi sargyt iberilmegini maslahat berýäris.Deňiz bilen iberilmegi üçin uly sargyt.

 

8-nji sorag: esasy wagtyňyz näçe?

A8: nusgalar üçin 3-7 iş güni, sargyt öndürmek üçin 10-20 iş güni.

 

9-njy sorag: Nädip töläp bilerin?

A9: Paypal, Western Union, T / T tarapyndan töläp bilersiňiz.

Duýduryş

* ÜPS-i suwa batyrmaň.

* Täze UPS ulanylan UPS bilen garyşdyrmaň.
* ÜPS-i metal zatlar bilen garyşdyrmaň.
* (+) We (-) tersine UPS goýmaň.
* Efest UPS-i kemçilikli E-cig modlary bilen ulanmaň.
* Sökmäň, otda, yssyda ýa-da gysga utgaşdyryň.
* ÜP-ni zarýad berijä ýa-da nädogry terminal birikdirilen enjamlara salmaň.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň